Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
PWSZ Legnica

Radni gminy Chojnów podsumują działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i Pogotowia

Author: admin
Creation date: 30 January 2019, 10:27 All comments: 0


Radni gminy Chojnów podsumują działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i Pogotowia

Działalność Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w 2018 roku będą głównymi tematami najbliższej sesji Rady Gminy.

Posiedzenie odbędzie się 1 lutego w sali nr 6 Urzędu Gminy Chojnów. Początek sesji zaplanowano na godzinę 12:00.

Radni ponadto przyjrzą się sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

Poniżej prezentujemy proponowany przebieg obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Pogotowia Ratunkowego za 2018 r.

4. Informacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za 2018 r.

5. Informacja z działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa za 2018 r.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018,

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018,

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów",

2) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części Gminy Chojnów w jednostkach ewidencyjnych: Jaroszówka i Goliszów,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019,

4) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III.20.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów,

5) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.164.2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

6) w sprawie przystąpienia Gminy Chojnów do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”,

7) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

10. Przyjęcie protokołów nr: III.2018 z sesji z dnia 18.12.2018 r. i IV.2018 z dnia 28.12.2018 r.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad. 


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform