Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Sklep Bigform

Wszyscy radni jednogłośnie udzielili wotum i absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego

Autor Starostwo Powiatowe
Data utworzenia: 01 czerwiec 2020, 12:51


Wszyscy radni jednogłośnie udzielili wotum i absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego

Wotum zaufania i absolutorium są kluczową kwestią dla oceny wykonania budżetu w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w powiecie. W ostatnim tygodniu maja odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której Zarząd Powiatu Legnickiego siedemnastoma głosami za otrzymał najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Jednomyślność Radnych podczas głosowania nad uchwałą o wotum zaufania, a następnie o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2019 została poprzedzona debatą radnych nad Raportem ostanie powiatu za 2019 rok i przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na temat realizacji budżetu za miniony rok.

Ogromnie mnie ucieszyła ta jednomyślność Radnych nie tylko dlatego, że wotum i absolutorium jest swego rodzaju skwitowaniem naszych działań jako Zarządu, ale przede wszystkim dlatego, że rok 2019 był pierwszym, pełnym rokiem naszej pracy nad realizacją budżetu - powiedział starosta legnicki Adam Babuśka. Podziękował również w imieniu całego Zarządu wszystkim Radnym za współpracę oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych za codzienną pracę, włożoną w realizację planów i zamierzeń z ubiegłorocznego budżetu.

Czym zatem jest wotum, a czym absolutorium?

Wotum zaufania związane jest z wymogiem opracowania i przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu zgodnie z art.12 pkt. 6 i 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego (o ile został on przyjęty). Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu, jednakże w przypadku powiatu legnickiego unormowania takie nie zostały uchwalone. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium, przy czym raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.


W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu. W powiecie do 100 000 mieszkańców (a takim powiatem jest powiat legnicki) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport ma być przedstawiany. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę w tej sprawie rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

Absolutorium inaczej zwane skwitowaniem lub rozliczeniem, to akt uznający za prawidłową działalność finansową organu, któremu absolutorium jest udzielane, na podstawie przedłożonego sprawozdania. Jest to więc aprobata organu stanowiącego - Rady Powiatu dla organu wykonawczego – Zarządu Powiatu i uznanie, że plan w postaci budżetu uchwalonego przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego został należycie wykonany.