Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

„§ Masz prawo”. Odszkodowanie tylko za pojazd? O innych rodzajach szkód powstałych w wypadku

Autor DCP Bolesławiec
Data utworzenia: 09 kwiecień 2014, 10:48 Wszystkich komentarzy: 0


„§ Masz prawo”. Odszkodowanie tylko za  pojazd? O innych rodzajach szkód powstałych w wypadku

Szanowni Państwo,

Jak zapowiadałem w poprzednim artykule, dzisiaj chciałbym przybliżyć zagadnienie innych rodzajów szkód, które mogą powstać w następstwie kolizji drogowej. Jest to zagadnienie bardzo obszerne, dlatego też chcąc zachować zwięzłą i klarowną konstrukcję przekazywanych Państwu informacji, w niniejszym artykule poruszę zagadnienie innych szkód rzeczowych tj. np: kosztów holowania/transportu pojazdu, kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, kosztów sporządzenia kalkulacji kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę i odszkodowania za zniszczone przedmioty.

Wspominałem już wcześniej, że przypadek odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie kolizji drogowej jest o tyle wyjątkowy, że w tej sytuacji wypłata nie następuje z Państwa ubezpieczenia tylko z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zwanego potocznie OC – sprawcy zdarzenia.

Przepisy Kodeksu Cywilnego wprowadzają tzw. odpowiedzialność sprawcy zdarzenia za normalne następstwa wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę. Dlatego też zgłaszając roszczenia, o których wspomniałem powyżej, muszą Państwo pamiętać o konieczności wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem (kolizją drogową), a powstaniem szkody (np. koniecznością odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego) oraz o konieczności udowodnienia wysokości dochodzonego roszczenia (imienny rachunek lub faktura VAT).


Holowanie/transport pojazdu

Koszty, które ponieśli Państwo w związku z koniecznością odholowania/przetransportowania uszkodzonego pojazdu do warsztatu naprawczego lub miejsca Państwa zamieszkania stanowią jedną z kategorii szkód, które powstają w następstwie kolizji drogowej.

Należy jednak Pamiętać, że uzasadnieniem dla skorzystania z usługi holowania/transportu jest taki stan techniczny pojazdu, który uniemożliwia poruszanie się nim po drogach publicznych bez naruszenia przepisów o ruchu drogowym, powodujący zagrożenie dla poruszających się nim osób oraz innych uczestników ruchu drogowego.


Pojazd zastępczy

Nie ulega wątpliwości, że największą dokuczliwością związaną z uszkodzeniem pojazdu w następstwie kolizji drogowej jest brak możliwości korzystania z niego. I tutaj mowa jest o takim stanie technicznym pojazdu, który sprawia, że użytkowanie pojazdu jest de facto niemożliwe.

W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo wynajęcia pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy można wynająć albo w firmie, która oferuje taką usługę, albo od osoby prywatnej na podstawie stosownej umowy. Koszty wynajmu – przy spełnieniu pewnych określonych wymagań – pokryje sprawca zdarzenia lub jego ubezpieczyciel. Co godne odnotowania, nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy uszkodzony samochód służył Państwu do prowadzenia działalności gospodarczej czy jedynie do załatwiania spraw życia codziennego tj. np.: odwożenie dzieci do szkoły, robienie zakupów lub dojazd do pracy.

W takim wypadku ważne jest aby okres najmu pojazdu zastępczego nie był nadmiernie wydłużony. Co do zasady uzasadniony jest najem pojazdu od dnia, w którym doszło do powstania szkody aż do dnia wykonania fatycznej naprawy Państwa pojazdu (szkoda częściowa) lub też zakupu nowego pojazdu (szkoda całkowita). Nie jest przy tym akceptowane stanowisko, że datą zakończenia wynajmu pojazdu zastępczego powinna być data, w której sprawca zdarzenia (lub jego ubezpieczyciel) wypłacili Państwu należne odszkodowanie. Oczywiście jeżeli ta właśnie data jest wcześniejsza niż data zakończenia najmu pojazdu zastępczego.

Proszę również pamiętać, że w ramach leżącego po Państwa stronie obowiązku minimalizowania rozmiarów szkody, pojazd zastępczy powinien być możliwie najbardziej technicznie zbliżony do pojazdu, który został uszkodzony. Brak jest jakiegoklowiek uzasadnienia dla wynajęcia auta znacznie wyższej klasy niż klasa Państwa uszkodzonego pojazdu.


Kalkulacja kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę

Szkoda powstała w Państwa majątku powstała w następstwie kolizji dorogowej może obejmować także kwotę, którą będą Państwo musieli wyłożyć na sporządzenie prywatnej kalkulacji kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu przez niezależnego rzeczoznawcę.

Uzasadnieniem dla zlecenia takiej wyceny jest przede wszystkim brak Państwa zgody na kalkulację kosztów naprawy zaproponowaną przez sprawcę zdarzenia. Decyzja o zleceniu takiej kalkulacji służyć ma przede wszystkim obronie Państwa uzasadnionych interesów. Co więcej, nie sposób od Państwa wymagać aby posiadali Państwo fachową wiedzę, aby zweryfikować poprawność przedstawionej kalkulacji iwyliczonego odszkodowania.


Odszkodowanie za zniszczone przedmioty

Odszkodowanie za zniszczone przedmioty może obejmować wszelkie ruchomości, kóre w momencie kolizji znajdowały się w pojeździe i w jej następstwie uległy zniszczeniu. Mogą to zatem być chociażby Państwa ubrania, telefon komórkowy, tablet lub laptop. Podobnie jak w przypadku pojazdu roszczenie w tym zakresie obejmowało będzie albo koszty naprawy (szkoda częściowa) albo koszty zakupu takich samych nowych rzeczy(szkoda całkowita).

Oczywiście i w tym wypadku muszą Państwo wykazć, że do uszkodzenia tych przedmiotów doszło wnastępstwie kolizji drogowej. Zgłaszając szkodę w tym zakresie powinni Państwo załączyć również dowody zakupu tych rzeczy bądź wskazać orientacyjne kwoty, które stanowiły cenę zakupu rzeczy.


Procedura dochodzenia roszczeń

Procedura dochodzenia opisywanych powyżej roszczeń jest taka sama jak w przypadku odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Zatem najpierw zgłaszają Państwo tę szkodę albo sprawcy zdarzenia albo jego ubezpieczycielowi. Gdy kwoty wypłacone na tym etapie nie są dla Państwa satysfakcjonujące – nie pozwalają na usunięcie szkody – sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.

W zakresie wymagań pozwu obowiązują te same zasady, o których pisałem w artykule pt.: „Kolizja... Ico dalej? Uproszczona instrukcja obsługi szkody w pojeździe”.

W kolejnym artykule opiszę rodzaje szkód osobowych i roszczeń, które mogą powstać w następstwie kolizji drogowej. Serdecznie zapraszam do lektury.


Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwoli na – chociaż częściowe – rozwianie Państwa wątpliwości. Ewentualne pytania można kierować za pośrednictwem komentarzy lub bezpośrednio na adres e-mail: biuro@dcprawne.pl. Z chęcią na nie odpowiem.
Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform