Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

30 maja kolejna sesja Rady Miejskiej Chojnowa

Autor admin
Data utworzenia: 29 maj 2016, 14:40 Wszystkich komentarzy: 0


30 maja kolejna sesja Rady Miejskiej Chojnowa

30 maja 2016 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr XIX/16 z dnia 29 marca 2016 r. i XX/16 z dnia 4 maja 2016 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami oraz z realizacji „Programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”.

5. Funkcjonowanie Przychodni Rejonowej w Chojnowie.

6. Informacja o wdrażaniu programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

7. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa,

b) zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie,

c) zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie,

d) zmieniającą uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

e) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2016”,

f) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 maja 2017 roku,

g) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów,

h) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

i) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2015,

j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

k) w sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnowa na rok 2016,

l) w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Chojnów.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.