Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
PWSZ Legnica

Zapis wideo ze styczniowej sesji Rady Miejskiej

Author: admin
Creation date: 30 January 2017, 09:34 All comments: 0


Zapis wideo ze styczniowej sesji Rady Miejskiej

Zobacz nad czym tym razem debatowali radni i jakie uchwały zostały podjęte. Przedstawiamy zapis wideo z ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 stycznia w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. i XXXI/17 z dnia 16 stycznia 2017 r.

4. Wystąpienie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnowa z pracy za 2016 rok.

6. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Chojnowa za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

d) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

e) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,

f) w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017,

g) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

h) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,

i) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform