Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Sklep Bigform

Na XVI sesji

Autor Urząd Miejski w Chojnowie
Data utworzenia: 07 luty 2012, 15:00 Wszystkich komentarzy: 0


Na XVI sesji

Styczniowa sesja była sesją podsumowań. Sprawozdanie z pracy za 2011 rok zdał radnym burmistrz miasta oraz Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Sama rada również poinformowała o swojej ubiegłorocznej działalności.


Sprawozdanie Burmistrza za 2011 rok


I. W zakresie inwestycji wykonano:

1. Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Południowej, Złotoryjskiej.

2. Adaptację „Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

3. Budowę instalacji odgazowującej miejskie wysypisko odpadów w Białej.

4. Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słonecznej.

5. Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie.

6. Kontynuowano rewitalizację Rynku i budowę oświetlenia ulicznego w ul. Zielonej.


II. W zakresie projektowania wykonano:

1. Projekt budowy ul. Bielawskiej do ul. Dąbrowskiego.

2. Projekt budowy ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej.

3. Projekt budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej.


III. W zakresie drogownictwa, oświetlenia ulic i placów:

1. Przeprowadzono naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni asfaltowych dróg miejskich przy użyciu grysów i emulsji drogowej w ilości 102 t.

2. Odnowiono oznakowanie poziome na drogach miejskich – przejścia dla pieszych – 65 szt.

3. Przeprowadzono równania dróg o nawierzchni gruntowej z utwardzeniem frezoliną asfaltową.

4. Zakupiono 1,5 t masy asfaltowej na zimo przeznaczonej do awaryjnego uzupełniania ubytków w nawierzchniach jezdni.

5. Wystąpiono z pismem do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o wykonanie remontu ul. Lubińskiej.

6. Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg miejskich.

7. Wymieniono 25 szt. uszkodzonych znaków drogowych.

8. Przeprowadzono remont odcinka ul. Solskiego w zakresie wbudowania krawężników drogowych i wykonania podbudowy z kruszywa.

9. Wykonano remont części nawierzchni chodnika na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul. Wolności przy moście drogowym.

10. Uzupełniono ubytki w nawierzchni chodnika przy moście – ul. Wolności.

11. Wykonano remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Reja (prawa strona) na odcinku od ul. Wolności do ul. Szpitalnej.

12. Wykonano szafy licznikowe dla zasilenia zespołu garaży przy ul. Parkowej.

13. Przeprowadzono kwartalne przeglądy oświetlenia ulicznego z przedstawicielami EnergiiPro Koncern Energetyczny.

14. Przeprowadzono przeglądy gwarancyjne wykonanych instalacji oświetlenia ulicznego.

15. Zamontowano schody i poręcze przy podjeździe na Cmentarzu Komunalnym oraz poręcz przy schodach obok budynku administracyjnego Cmentarza Komunalnego.

16. Utwardzono alejkę cmentarną między kwaterami AZ I, AZ II i AZ III kruszywem bazaltowym oraz alejkę w kwaterze I S utwardzono polbrukiem.


IV. W zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie – użytecznych:

1. W zakresie organizacji prac interwencyjnych i publicznych zawarto i realizowano umowy na zatrudnienie 33 osób, które wykonywały następujące prace:

- całoroczna obsługa sprzątania w budynkach USC, MOKSiR i Urzędu Miejskiego,

- utrzymanie terenów zielonych nie objętych przetargiem oraz ogrodów zabaw na terenie miasta z wykaszaniem koryta rzeki Skorej,

- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz nadbudowanie wału przeciwpowodziowego w rejonie ul. Reja,

- dwukrotne odnowienie oznakowania poziomego ulic miejskich,

- doraźne naprawy nawierzchni asfaltowych na ulicach miejskich,

- odbudowanie nawierzchni jezdni i chodników po awariach wodno – kanalizacyjnych,

- odbudowanie fragmentów chodników po robotach związanych z rewitalizacją Rynku na ulicach Konarskiego, Wolności, Moniuszki oraz jezdni na ul. Dąbrowskiego,

- wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Dąbrowskiego od ul. Małachowskiego do posesji nr 32,

- nowy chodnik przy ul. Drzymały od ul. Kościuszki do posesji nr 2 z utwardzeniem jezdni kamieniem bazaltowym,

- konserwacja amfiteatru w Parku Śródmiejskim i reliktów wieży obronnej przy budynku Urzędu Miejskiego,

- bieżąca konserwacja i wymiana znaków drogowych i koszy ulicznych,

- malowanie wózkowni przy Przychodni Rejonowej na ul. Legnickiej,

- adaptacja pomieszczeń w piwnicy na archiwum zakładowe,

- montaż przęseł ogrodzeniowych za budynkiem szatni przy MOKSiR,

- demontaż muru oporowego na ul. Łokietka,

- przebudowanie wypełnienia nawierzchni między płytkami granitowymi na ul. Dąbrowskiego i ul. Witosa w celu usunięcia nierówności.

3. W ramach organizacji prac społecznie – użytecznych zrealizowano 2 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy dla 50 osób. W/w forma aktywizacji bezrobotnych nie jest związana z zawieraniem umów, bezrobotni pracują w wymiarze do 40 godzin miesięcznie. Osoby te pracowały przy pracach porządkowych i remontowych w CHZGK i M.


V. W zakresie środków zewnętrznych pozyskano:

1. Środki w kwocie 136.196,40 zł w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na sfinansowanie projektu „Równaj do najlepszych – wsparcie uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie"

2. Środki w kwocie 167.250,00 zł w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na sfinansowanie projektu „Każdy ma prawo do sukcesu" realizowanego w szkołach podstawowych.

3. Dotację w wysokości 21.600 zł oraz pożyczkę w wysokości 43.200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłącza gazu składowiskowego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Białej.

4. Dotację w wysokości 38.400 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania z zakresu gospodarki wodnej Pt. „Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego – melioracje szczegółowe, rów KS". Z wykorzystaniem otrzymanej dotacji przeprowadzono konserwację rowu i modernizację przepustu przy ul. Bielawskiej.

5. Dotację w kwocie 13.400 zł oraz pożyczkę w kwocie 26.900 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Słonecznej.


VI. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony środowiska:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 46 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty,

- 4 garaże przy ul. Witosa i ul. Drzymały,

- działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Łokietka,

- grunt na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Rejtana 6A,

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod mieszkalnictwo z usługami, położone przy ul. Witosa i ul. Dąbrowskiego,

- nieruchomość pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Broniewskiego,

- 5 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i 3 przy ul. Dąbrowskiego 18,

- nieruchomość zabudowaną budynkiem portierni i wiatą położoną przy ul. Fabrycznej.

3. Wydano 17 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Zawarto 15 umów dzierżawy na grunty użytkowane rolniczo na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim i na ogrody przydomowe oraz zawarto 52 aneksy do umów dzierżawy w związku ze zmianą wysokości podatku VAT.

5. W wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w drodze ugody sądowej przejęto od Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość" w Chojnowie 2 działki o powierzchni 0,76 ha.

6. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace konserwatorsko - remontowe wnętrza – etap II – dofinansowanie w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 Ochrona Zabytków, wniosek nie uzyskał rekomendacji na 2011 r., w związku z czym został ponownie złożony na rok 2012.

7. Wydano 13 decyzji na podział działek.

8. Wydano 6 zaświadczeń w sprawie zmiany nazwy ulicy i zmiany numeracji nieruchomości.

9. Przygotowano i przeprowadzono 37 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.

10. Wydano postanowienie opiniujące plan gospodarki odpadami.

11. Z zakresu oddziaływania na środowisko wydano 2 decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

12. Zarządzanie kryzysowe:

- wydano 20 decyzji o nałożeniu świadczeń, w tym 19 uchylających obowiązek,

- nadzorowano i monitorowano zagrożenia powodziowe,

- sporządzono plan akcji kurierskiej dla miasta Chojnowa,

- przeprowadzono akcję związaną ze skażeniem wody pitnej w wodociągu miejskim,

- uczestniczono w treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego.

13. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej w miesiącu wrześniu koordynowano akcją „ Sprzątanie Świata" na terenie miasta oraz promowano i koordynowano „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" i „Dzień bez samochodu".

14. Przeprowadzono badania w obrębie stanowiska archeologicznego na terenie LSSE podstrefy Chojnów przy ul. Łużyckiej, w wyniku których wykluczono lokalizację średniowiecznej osady na terenie nieruchomości przeznaczonej do przetargu.

15. W ramach udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, dofinansowano prace konserwatorskie w południowej nawie z przyległymi aneksami i polichromii ściennych w części podchórza nawy głównej wnętrza kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, udzielając dotacji w wysokości 40.000 zł.


VII. W zakresie zieleni miejskiej:

1. Posadzono 200 szt. drzew z gatunku lipa (180 szt. na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie i 20 szt. przy ul. Dąbrowskiego). Koszty w całości pokryła Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja"

2. Przeprowadzono korekty koron drzew oraz zdjęto posusz z drzew rosnących na terenie Cmentarza Komunalnego, w Parku Śródmiejskim przy ul. Dąbrowskiego, przy ul. Chmielnej i przy ul. Kolejowej.

3. Zamontowano 8 szt. kolumn kwiatowych o łącznej liczbie kwiatów – 1.284 szt. przy pl. Zamkowym, pl. Dworcowym, ul. Małachowskiego, ul. Reja, ul. Reymonta i ul. Paderewskiego (basen).

4. Zamontowano 360 donic z kwiatami na słupach oświetlenia ulicznego, ilość kwiatów – 1.800 szt.

5. Rozpoczęto niwelowanie terenu przy ul. Wyspiańskiego – ul. Zapolskiej przeznaczonego pod rekreację.

6. Zakupiono ciągnik ogrodniczy – kosiarka.


VIII. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

1. W roku 2011 przydzielono łącznie:

- 18 lokali mieszkalnych,

- 12 lokali socjalnych,

- 2 lokale zamienne,

- 13 lokali po śmierci najemcy,

- 3 lokale po wyprowadzeniu się najemcy.

2. Przedłużono 75 umów najmu lokali socjalnych.

3. Przeprowadzono 4 zamiany międzylokatorskie.

4. Anulowano 2 wypowiedzenia umowy najmu, w związku ze spłatą zadłużenia w całości.

5. Przekazano do Spółdzielni Mieszkaniowej 2 lokale socjalne w związku z realizacją wyroków sądowych.


IX. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

1. W roku 2011 wydano:

- 98 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- 187 zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- 226 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

2. Przyjęto 142 wnioski o wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej.

3. Udzielono pisemnych informacji lub wydano zaświadczenia dotyczące 89 przedsiębiorców.


X. Z zakresu organizacji i promocji:

1. Ogłoszono i rozstrzygnięto 12 konkursów na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2011 rok.

2. Przygotowano i przekazano do publikacji materiały do Dolnośląskiej Agencji Promocji i Obsługi Samorządów celem zamieszczenia ich w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska.

3. Opublikowano materiał promocyjny zawierający roczny raport gospodarczy w Gazecie Wrocławskiej.

4. Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim Serwisie Turystycznym – Travelling Polska.

5. Przygotowano prezentację miejskiej bazy sportowej do materiałów promocyjnych.

6. Przygotowano materiały fotograficzne obiektu basenowego dla firmy Berndorf celem wykorzystania w firmowych materiałach promocyjnych.

7. Wydano turystyczny plan miasta z ujętymi w opisie atrakcjami miasta – kulturalnymi, sportowymi i historycznymi.

8. Opracowano i zgłoszono do plebiscytu „Niezwykli Dolnoślązacy" dwie aktywne społecznie osoby z Chojnowa.

9. Miasto Chojnów otrzymało prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Edukacji".

10. Od marca do grudnia 2011 r. urząd uczestniczył w projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju" mającym na celu opracowanie strategii miasta w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz promocję walorów turystycznych Chojnowa.

11. Aktualizowano wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego i biuletynu informacji publicznej.

12. Zorganizowano Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego.

13. Zorganizowano i przeprowadzono na terenie miasta wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


XI. Z zakresu spraw obywatelskich:

1. Dowody osobiste:

- przyjęto 1120 wniosków o wydanie dowodów osobistych,

- wydano 1041 dowodów osobistych,

- wysłano 109 zapotrzebowań na koperty dowodowe do innych urzędów,

- wysłano 148 kompletnych kopert dowodowych do innych urzędów,

- skompletowano 1041 kopert dowodowych (wnioski, akty urodzeń, akty małżeństw, zawiadomienia o zmianie danych osobowych)

- wydano 162 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego,

- załatwiono 47 spraw dot. udzielania informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i związanych z wydawaniem dowodów osobistych,

- sukcesywnie uzupełniano bazę ewidencji ludności o posiadanie przez mieszkańców dowody osobiste ważne i unieważnione.

2. Ewidencja ludności:

- przeprowadzono 47 postępowań administracyjnych, w tym: wydano 15 decyzji o wymeldowaniu osób, 19 postępowań zostało umorzonych, 5 postępowań jest w toku, 3 odmowy o wymeldowanie, 1 odmowa wszczęcia postępowania, 2 postępowania o udzielenie pomocy prawnej, 1 postępowanie bez rozpatrzenia, 1 postępowanie bezprzedmiotowe.

- sporządzono dla szkół wykazy (listy uczniów) - dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

- sporządzono 12 comiesięcznych wykazów zgonów dla Urzędów Skarbowych,

- przyjęto: 144 akty urodzeń, 145 aktów zgonu, 140 aktów małżeństwa,

- przyjęto 57 aktów stanu cywilnego (uznania i rozwody),

- udzielono odpowiedzi na 748 wniosków o udostępnienie danych osobowych,

- wydano 260 zaświadczeń dot. zameldowań i wymeldowań,

- przyjęto 309 zgłoszeń pobytu stałego oraz 233 zgłoszenia pobytu czasowego,

- przyjęto 261 zgłoszeń wymeldowań z pobytu stałego,

- przyjęto 177 zgłoszeń o zameldowanie na pobyt czasowy i wymeldowanie przedterminowe z innych urzędów,

- aktualizowano meldunki ze stałego rejestru wyborców.

3. Dodatki mieszkaniowe:

- przyjęto i rozpatrzono 658 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano 632 decyzje pozytywne i 26 decyzji negatywnych,

- łącznie w 2011 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 584.459,25 zł,

- potwierdzono 560 oświadczeń (dot. poświadczenia własnoręczności podpisu) o stanie rodzinnym i majątkowym składającego oświadczenie,

- wydano 13 decyzji dot. wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego osobom, u których wystąpiły zaległości w opłatach czynszowych.

4. Sprawy wojskowe

- sporządzono listę osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

- wezwano 89 osób do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego oraz 12 z rocznika starszego.


XII. Z zakresu oświaty:

1. Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012.

2. Przeprowadzono 1 postępowanie kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Wydano 10 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika.

4. Wydano 296 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 131.116,00 zł.

5. Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli.


XIII. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:

1. Wydano: 141 decyzji administracyjnych, 16 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 71 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 38 aktów urodzenia, 137 aktów małżeństwa, 111 aktów zgonu.

3. Załatwiono: 997 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 1216 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego, 6 korespondencji konsularnych.

4. Sprawdzono około 675 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 11 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

6. Zorganizowano 6 jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego /złote gody/.


XIV. W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

W 2011 roku wydano:

- 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (dla sklepów),

- 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez okolicznościowych,

- 5 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


XV. Z zakresu podatków:

1. Wydano 5.745 decyzji wymiarowych w zakresie należności podatkowych.

2. Wydano 45 decyzji dotyczących ulg w spłacie należności podatkowych (rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia).

3. Wydano 52 zaświadczenia podatkowe o udzieleniu pomocy de minimis

4. Sporządzono 229 pism i wezwań do podatników.

5. Wydano 7 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

6. Dokonano czynności sprawdzających łącznie w zakresie 268 deklaracji podatkowych.

7. Wysłano 1246 upomnień w sprawie zaległości podatkowych – podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych.

8. Wystawiono 232 tytuły wykonawcze za zaległości w podatku od nieruchomości, 21 tytułów wykonawczych za zaległości w podatku od środków transportowych.

9. Złożono 5 wniosków do wydziału ksiąg wieczystych o wpis hipoteki przymusowej za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości.

10. Wysłano 91 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

11. Wystawiono 3 wnioski w sprawie rozliczenia 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

12. Wystawiono 536 wezwań w sprawie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.


opr. eg

Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.