Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

Urząd Gminy Chojnów poszukuje pracowników. Wolne stanowiska urzędnicze

Autor admin
Data utworzenia: 05 styczeń 2018, 11:38 Wszystkich komentarzy: 0


Urząd Gminy Chojnów poszukuje pracowników. Wolne stanowiska urzędnicze

4 stycznia Wójt Gminy Chojnów ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chojnów ds. inwestycji i remontów - dwa etaty.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie:

a) wyższe z zakresu budownictwa, bez względu na specjalizację

b) lub średnie budowalane + wyższe z zakresu administracji publicznej, prawa lub pokrewne,

c) lub średnie budowlane,

5) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym,

2) biega znajomość obsługi komputera

3) mile widziane:

a) doświadczenie przy wykonywaniu czynności podobnych do wymienionych w ogłoszeniu (oraz pracy w administracji),

b) umiejętność czytania projektów budowalnych oraz kosztorysowania w systemie NORMA PRO,

c) doświadczenie w wykonastwie obiektów kubaturowych lub sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) umiejętność dobrej organizacji pracy,

5) odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, bezkonfliktowość,

6) odporność na stres.

Zakres zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw związanych z przebiegiem inwestycji, uczestniczenie w końcowych odbiorach i przedstawienie inwestycji do rozliczenia i akcpetacji pod względem finansowym i merytorycznym - współpraca z nadzorem inwestorskim, wykonawcami i projektantami.

2) Ustalanie wytycznych dla projektantów w ramach dokumentacji technicznych dla planowanych inwestycji oraz wydawanie uzgodnień z zakresu spraw budowlanych,

3) Przygotowanie planowanych inwestycji formalno-prawnym.

4) Prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów obiektów kubaturowych i obiektów infrastruktury technicznej będących własnością gminy Chojnów.

5) Przygotowanie zapytań ofertowych dla robót, dostaw i usług nieprzekraczających 30 000 euro i prowadzenie ewidencji tych postępowań w zakresie zadań inwestycyjnych.

6) Przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę dla realizowanych inwestycji, zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia robót, zakończenia robót oraz sporządzanie wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

7) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóień dla ogłaszanych przetargów na inwestycje.

8) Współpraca przy opracowywaniu wnioskó o datacje i dofinansowanie na zadania inwestycyjne i remontowe.

9) Przygotowanie umów i innych dokumentów w ramach procesu inwestycyjnego (wykonastwo, nadzory inwestycyjne, archeologiczne i autorskie).

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5) oświadczenie o niekaralności za umyślce przestępstwo ścigane z oskrażenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) kopie dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia, wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje,

8) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 992)"

Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy przekroczył 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy Urząd Gminy Chojnów,

2) umowa o pracę (pełny etat),

3) praca biurowa i wyjazdy służbowe,

4) praca przy monitorze ekranowym,

5) inne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych oraz wewnętrznymi regulaminami).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów w zamkniętej kopercie z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów" w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu do godz. 16:00).

Informacje dodatkowe:

1) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie dalszych etapów rekrutacji,

2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chojnów.

4) nabór może zostać odwołany bez podania przyczyny,

5) po zakończeniu naboru dokumentów nie odsyłamy.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform