Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Wójt Gminy Chojnów poszukuje pracownika

Autor Urząd Gminy Chojnów
Data utworzenia: 16 lipiec 2024, 18:42


Wójt Gminy Chojnów poszukuje pracownika

Wójt Gminy Chojnów poszukuje pracownika

Wójt Gminy Chojnów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Chojnów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać poprzez e-PUAP , pocztą tradycyjną lub osobiście w terminie do dnia 19 lipca 2024 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gmina-chojnow.bip.net.pl

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe z zakresu: bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego lub pokrewnego, o ochronie środowiska lub pokrewnego, administracji publicznej lub pokrewnego, prawa administracyjnego, dopuszcza się wykształcenie średnie w przypadku kandydatów posiadających min. 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku,

5) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o ochotniczych stażach pożarnych, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie informacji niejawnych, o samorządzie gminnym, opracownikach samorządowych, o obronie ojczyzny, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, instrukcja kancelaryjna dla gmin,

2) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na stanowiskach związanych zobronnością kraju, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną (możliwość przeniesienie w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych),

3) mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa,

4) umiejętność redagowania uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych i pism urzędowych,

5) umiejętność sporządzania sprawozdań i raportów,

6) biegła znajomość obsługi komputera (znajomość pakietów MS Office, LEX lub inny system informacji prawnej),

7) odporność na stres i pracę pod presją czasu,

8) samodzielność, odpowiedzialność i sumienność,

9) prawo jazdy kategorii b,

10) wysoka kultura osobista,

11) dobry kontakt interpersonalny.

3. Zakres zadań na stanowisku:

W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) nadzór nad funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz współpraca zcentrami gmin sąsiednich, w tym bieżąca wymiana informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego isłużbami dyżurnymi Państwowej Straży Pożarnej i Policji,

2) opracowanie i bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz procedur postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych,

3) realizowanie zadań związanych z monitorowaniem i reagowaniem na rozwój zagrożeń na obszarze gminy,

4) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarno - pomocowe, itp.,

5) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

6) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania ialarmowania ludności oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności,

7) obsługa i aktualizacja „Bazy danych sił i środków województwa dolnośląskiego" ARCUS 2005,

8) administrowanie podstroną internetową gminy Chojnów (zakładka „ostrzeżenia”),

9) obsługa Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego,

10) obsługa sms-owego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

W zakresie obrony cywilnej (OC):

1) opracowywanie przy współudziale komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy:

a) Planu Obrony Cywilnej,

b) Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

2) organizowanie szkoleń praktycznych dla pracowników Urzędu Gminy,

3) prowadzenie gminnego magazynu OC,

4) współdziałanie ze służbą zdrowia w przygotowaniu zastępczych miejsc szpitalnych,

5) planowanie organizacji przyjęcia ludności z rozśrodkowania wraz zzabezpieczeniem warunków bytowych,

6) przygotowanie sił i środków gminy do udziału w akcji zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych ikatastrof,

7) planowanie świadczeń sił i środków na rzecz OC.

W zakresie spraw związanych z działalnością Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP oraz spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej:

1) zapewnienie wyposażenia, umundurowania i wyszkolenia członków OSP,

2) przygotowywanie planów pracy Prezydium i Zarządu,

3) organizowanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Oddziału G ZOSP RP Prezydium i Zarządu,

4) współpraca z jednostkami OSP,

5) prowadzenie ewidencji przedmiotów i wyposażenia OSP – księgi inwentarzowe.

Inne:

1) współpraca z pracownikami wydziału w zakresie realizacji Regulaminu outrzymaniu czystości iporządku na terenie gminy Chojnów,

2) opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

3) opiniowanie planów łowieckich oraz koordynacja i pomoc rolnikom przy egzekwowaniu szkód łowieckich,

4) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gminnych składowisk odpadów oraz likwidacją nielegalnych wysypisk,

5) prowadzenie ewidencji rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy,bieżące monitorowanie stanu utrzymania rowów melioracyjnych oraz wnioskowanie potrzeb związanych z melioracją na terenie gminy,

6) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli,

7) prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenu z niewypałów,

8) planowanie i realizacja budżetu z zakresu stanowiska,

9) przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym projektów uchwał, zarządzeń i decyzji administracyjnych,

10) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,

11) obsługa klientów zewnętrznych z zakresu wykonywanych zadań – stacjonarnie i telefonicznie,

12) odział w terenowych wyjazdach dotyczących ochrony środowiska – zgodnie z potrzebami Referatu Ochrony Środowiska,

13) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw powierzonych na stanowisku,

14) bieżące załatwianie interesantów,

15) zamieszczanie wBiuletynie Informacji Publicznej dokumentów wymagających publikacji, wytworzonych na stanowisku pracy.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) CV (życiorys) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) kopie wszystkich dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia, wykształcenie, uprawnienia idodatkowe kwalifikacje,

8) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

5. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wUrzędzie Gminy Chojnów przekroczył 6%.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy - Urząd Gminy Chojnów Wydział Gospodarki, Planowania i Ochrony Środowiska,

2) umowa o pracę,

3) wymiar etatu - pełny etat,

4) praca przy monitorze ekranowym,

5) pokój 1 lub 2- osobowy,

6) dostęp do samochodu służbowego,

7) schody, winda.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na e-PUAP, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów lub osobiście w zamkniętej kopercie zdopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego”, w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

8. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie oterminie dalszych etapów rekrutacji,

2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gmina-chojnow.bip.net.pl w zakładce ogłoszenia/informacje/nabór pracowników - oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów,

4) po zakończeniu naboru dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy,

5) Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia naboru bez podania przyczyny.