Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up

Sesja Rady Miejskiej Chojnowa i Rady Gminy Chojnów 30 grudnia

Author: admin
Creation date: 27 December 2014, 12:51 All comments: 0


Sesja Rady Miejskiej Chojnowa i Rady Gminy Chojnów 30 grudnia

W dniu 30 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 odbędzie się sesja nr IV.2014 Rady Gminy Chojnów w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Piotrowicach, Piotrowice 16 (sala na parterze)

Tematyka Świąteczno – Noworoczna

Kolędy w wykonaniu Zespołów Folklorystycznych z terenu Gminy Chojnów

Proponowany porządek obrad sesji:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014,

2)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,

4. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2015 rok:

1)przedstawienie planów pracy przez Przewodniczących poszczególnych komisji,

2)podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015 r.

5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Chojnów na 2015 rok:

1)przedstawienie planu pracy rady,

2)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Chojnów na rok 2015.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń /nr 11 II p/ Urzędu Miejskiego w Chojnowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: Nr II/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. Nr III/14 z dnia
18 grudnia 2014 r.
4. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad
zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - usług, pomocy rzeczowej,
zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu,
będących w zakresie zadań własnych.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa, przedłożonej wraz z projektem
uchwały budżetowej na 2015 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
6. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2015 rok.
a) przedstawienie projektu budżetu na 2015 rok przez Burmistrza;
b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
• uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie
uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2015 rok;
• uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta
Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok;
c) opinie komisji stałych Rady;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2015 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2015 rok.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskie
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.